Christopher BEAZLEY : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 07-01-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 08-01-2008 / 18-11-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 16-03-2007 / 02-09-2007 : Делегация за връзки с Индия

Заместник 

 • 22-07-2004 / 20-10-2004 : Комисия по правни въпроси
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 16-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 31-01-2007 / 08-02-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 09-02-2007 / 14-03-2007 : Комисия по развитие
 • 15-03-2007 / 16-01-2008 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно eкологичното въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия  
- AFET_AD(2008)402651 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предложение за прозрачно етикетиране в полза на правилното информиране относно произхода, качеството и контрола на хранителните продукти  
- P6_DCL(2009)0008 - Отпаднала  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 301 - 08-05-2009
Писмена декларация за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма  
- P6_DCL(2008)0044 - Приета  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Дата на приемане : 23-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0439
Брой подписали : 409 - 10-09-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.