Marietta GIANNAKOU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Гърция)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 08-10-2009 / 11-10-2009 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Специален доклад № 6/2012 (освобождаване от отговорност за 2011 г.), озаглавен „Предоставяне на помощ от Европейския съюз за общността на кипърските турци“ (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС)  
- AFET_AD(2012)498035 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 г.  
- AFET_AD(2012)491206 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката  
- AFET_AD(2012)478667 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии  
- AFCO_AD(2013)507930 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г.  
- AFCO_AD(2012)492702 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу убийствата за защита на честта  
- P7_DCL(2010)0027 - Отпаднала  
Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 85 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси