Alexandros ALAVANOS : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Συνασπισμόςτης Αριστεράς και της Προόδου (Гърция)

Председател 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на делегации
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report Commission's communication to the Council and the European Parliament: "Designing tomorrow's education - Promoting innovation with new technologies" - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN  
- A5-0299/2000 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128