Emma BONINO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Lista Emma Bonino (Италия)

Заместник-председател 

 • 20-09-2004 / 27-04-2006 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

членове 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Подкомисия по правата на човека
 • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

Заместник 

 • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Комисия по бюджетите
 • 13-09-2004 / 27-04-2006 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 27-04-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-09-2004 / 27-04-2006 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Freedom of action of NGOs in the Northern Caucasus and effectiveness of EU humanitarian aid EN  
- E-0367/2006 - Комисията  

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the decision to be taken by the European Council in December 2004 on the opening of negotiations with Turkey EN  
- P6_DCL(2004)0040 - Отпаднала  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Дата на внасяне : 13-10-2004
Срок : 13-01-2005
Брой подписали : 162 - 13-01-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.