Salvador GARRIGA POLLEDO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 11-03-2012 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 20-01-2010 / 06-07-2010 : Комисия по рибно стопанство
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 16-07-2009 / 19-01-2010 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-09-2009 / 01-03-2012 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 08-10-2009 / 08-10-2009 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 07-07-2010 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 02-03-2012 / 03-06-2012 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 02-03-2012 / 26-03-2013 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на съвместен протокол за честването на Деня на Европа във всички държави членки  
- P7_DCL(2013)0021 - Отпаднала  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 77 - 23-01-2014
Писмена декларация относно европейска карта за хора с увреждания  
- P7_DCL(2013)0008 - Отпаднала  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Дата на внасяне : 20-05-2013
Срок : 20-08-2013
Брой подписали : 347 - 20-08-2013
Писмена декларация относно създаването на Европейски ден на дарителството  
- P7_DCL(2010)0078 - Отпаднала  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Дата на внасяне : 18-10-2010
Срок : 03-02-2011
Брой подписали : 93 - 03-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси