Jordi SOLÉ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (Испания)

членове 

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети
  • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник 

  • 19-01-2017 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“  
- BUDG_AD(2018)625488 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда  
- FEMM_AD(2018)623716 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – It is beyond doubt that I fully support the free movement of persons and that UK nationals should be able to enter the Schengen area without visas and EU citizens should be able to enter the UK. However, I strongly disagree with the removal of the rapporteur against his will due to pressure from Spanish MEPs from the EPP, S&D and ALDE to secure the inclusion of a footnote describing Gibraltar as a colony. As this could set an unacceptable precedent, and I support Gibraltarʼs right to self-determination, I voted against the report on a ʻvisa waiver for UK nationals after Brexitʼ.

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN  
 

. – I voted against the reform of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. I respect the rights of the creators and I consider that it is essential to establish a regulation that protects them adequately, but I am not satisfied with the current reform proposal, especially for the incorporation of two elements - the so-called ‘link tax’ and the ‘Upload filters’ - which under the guise of guaranteeing fair remuneration for authors, end up benefitting large search engines and platforms to the detriment of their competitors. Due to the rejection of the amendments that had been proposed by the Greens/EFA, and that raised alternatives to the most controversial aspects, we voted against the directive.
I will continue working to achieve a regulation that guarantees both copyright and freedom of expression, since I believe that they should be perfectly compatible.

Положението във Венесуела (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr. Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group – Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr. Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни