Willi PIECYK : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 01-08-2008 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 01-08-2008 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-09-2004 / 01-08-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 01-08-2008 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 01-08-2008 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 01-08-2008 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 01-08-2008 : Комисия по бюджети

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system EN  
- PECH_AD(2006)369846 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.