John FLACK : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

  • 04-07-2017 / 13-09-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 04-07-2017 / 05-07-2017 : Комисия по петиции
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

Основни парламентарни дейности 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика  
- PECH_AD(2018)619288 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) EN  
 

John Flack MEP, on behalf of the UK Conservative delegation of the ECR Group.
The UK Conservative delegation of the ECR voted in favour of this report as it provides a valuable insight into the challenges and obstacles faced by internal EU border regions. Moreover, it highlights good practices and success stories as well as the importance of access to public services, and small-scale projects in bringing people together and generating new potential for local development.
Nonetheless, we would like to underline that we do oppose any recommendation of a ‘significantly increased budget’ for European Territorial Cooperation projects. The benefits of these projects require further assessment before such a recommendation could be justified. Furthermore, any suggestion that Member States should consider aligning their legal systems and any forced multilingual approach to administration would unnecessarily trample on the sovereignty of Member States to decide on these issues as they see fit.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни