Wajid KHAN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 06-07-2017 / 04-02-2018 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети
  • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
  • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Доклад за Турция за 2016 г. (A8-0234/2017 - Kati Piri) EN  
 

. ‒ Today, Labour MEPs voted in favour of suspending accession with Turkey if it goes ahead with constitutional reforms that threaten the rule of law and separation of powers. Importantly, this report makes it clear that if accession talks are suspended, any accession funding that the EU currently provides should go directly to the NGOs and civil-society organisations that are under threat in an increasingly authoritarian Turkey.

Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта (A8-0239/2017 - Seb Dance) EN  
 

The EU is fully committed to be a frontrunner in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. I supported this report because it devises a strategic approach to achieving sustainable development in Europe and integrating the SDGs in the European policy framework.

Рамково споразумение между ЕС и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) EN  
 

I voted in favour of the EU-Kosovo Framework Agreement because it will enable the gradual opening and the reinforced participation in certain European Union programmes for Kosovo.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси