Răzvan POPA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 13-09-2017 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 13-09-2017 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети
  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси
  • 25-09-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите  
- BUDG_AD(2018)625490 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- BUDG_AD(2018)625491 -  
-
BUDG 

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate și eficiente din punct de vedere energetic deoarece creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple: cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate. Inițiativa permite autorităților să adopte, în anumite intervale de timp, toate măsurile necesare pentru a facilita utilizarea de vehicule nepoluante în vederea abordării obiectivelor de politică europene, naționale și locale. Aceasta permite, de asemenea, o interacțiune flexibilă între organismele publice naționale, locale și regionale, în contextul obiectivelor generale minime în materie de achiziții stabilite la nivel național. Evaluarea impactului teritorial al propunerii a arătat că efectele sunt predominant pozitive și sunt repartizate în mod relativ egal în întreaga UE.

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси (A8-0310/2018 - Alain Cadec) RO  
 

Am votat în favoarea raportului privind stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, deoarece regulamentul de bază are ca obiectiv soluționarea problemelor privind pescuitul excesiv și aruncarea înapoi în mare a capturilor într-un mod mai eficace decât în legislația anterioară.
Cu toate acestea, în lipsa unei legislații suplimentare, regulamentul de bază ar putea conduce la utilizarea insuficientă a cotelor în cadrul pescuitului mixt desfășurat în apele occidentale și nu ar permite adoptarea niciunei exceptări de la obligația de debarcare după expirarea planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare.

Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) RO  
 

Am votat în favoarea propunerii de rezoluție privind ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa deoarece Uniunea își întemeiază valorile pe respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Promovarea fascismului este interzisă în mai multe state membre în temeiul legislației lor naționale.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси