Karin RIIS-JØRGENSEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Дания)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия  
- IMCO_AD(2008)409762 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на общоевропейска гореща линия за жертвите на трафика на хора  
- P6_DCL(2007)0035 - Отпаднала  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 306 - 28-06-2007
Писмена декларация on child helplines in Europe EN  
- P6_DCL(2005)0050 - Приета  
Lissy GRÖNER , Genowefa GRABOWSKA , Karin RIIS-JØRGENSEN , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA  
Дата на внасяне : 26-09-2005
Срок : 26-12-2005
Дата на приемане : 17-01-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0009
Брой подписали : 394 - 26-12-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.