Anders SELLSTRÖM : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Kristdemokraterna (Швеция)

членове 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Афганистан

Заместник 

  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 03-10-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

I grunden är jag positivt inställd, och har alltid varit, till integrationen av västra Balkan i EU. Att detta kommer att ske är vi hoppfulla om efter kommissionens meddelande att Kosovo nu lever upp till kriterierna för viseringsfrihet. Det kvarstår emellertid en osäkerhet när det kommer till aspekter som rör säkerhet och migration. Vi vill invänta den analys som nu pågår innan vi stödjer visumfrihet för Kosovo.

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) SV  
 

I dag har Europaparlamentet behandlat gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder för åren 2021–2027. Kommissionen föreslår 330 miljarder euro i form av regionbidrag (utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och socialfonden) i nästa fleråriga budgetram. Europaparlamentet föreslår istället en ökning till 378 miljarder euro, vilket är på samma nivå som i nuvarande budgetram. Dessutom inkluderar både kommissionen och Europaparlamentet kostnadsdrivande förslag som ämnar upprätta ”Pelaren för sociala rättigheter”. I slutvoteringen valde jag därför att rösta mot hela förslaget eftersom det inkluderar pelaren för sociala rättigheter och ofinansierade budgetökningar som drastiskt skulle påverka Sveriges EU-avgift.

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение с Договорите (B8-0051/2019) SV  
 

. – Jag valde idag att rösta för denna begäran om ett yttrande från EU-domstolen avseende det aktuella avtalsförslagets förenlighet med fördragen och de tre kriterier som domstolen 2016 satte upp för att det reviderade avtalet ska kunna ingås (se separat röstförklaring). De alltjämt rådande oklarheterna kring dessa kriteriers uppfyllande gjorde att jag idag valde att inte ta ställning för eller emot avtalsförslaget (se separat röstförklaring). Den föreslagna återremitteringen till EU-domstolen är däremot nödvändig för att bringa klarhet i frågan. Detta i synnerhet som kommissionens och rådets (som menar att kriterierna är uppfyllda) samt parlamentets (som menar att det är oklart om kriterierna är uppfyllda) respektive rättstjänster gör olika bedömningar huruvida det av avtalet framgår att Västsahara inte är en del av Marocko, samt huruvida Västsaharas befolkning givit sitt medgivande till och inte missgynnas av det reviderade avtalsförslaget.

Декларации 

Декларация за финансови интереси