Ralph PACKET : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Белгия)

членове 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник 

  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 27-11-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 

De N-VA-delegatie verwelkomt de modernisering van de technische maatregelen ter uitvoering van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid, en in het bijzonder de meer regionalistische aanpak die de lidstaten in staat stelt maatwerk te gebruiken voor de visserij in hun gebied.
De N-VA steunt het compromis dat een definitief verbod op pulsvisserij doorvoert vanaf juli 2021 en de mogelijkheid die het lidstaten biedt om dit al eerder te doen binnen de twaalfmijlszone. Ze betreurt dat tijdens de overgangsregeling een deel van de Nederlandse vloot de techniek nog mag gebruiken. Deze techniek heeft nog niet bewezen dat ze niet schadelijk is voor de visbestanden. Onze Vlaamse vissers hebben het recht om op een eerlijke manier hun boterham te verdienen en mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers.

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) NL  
 

De N-VA stemt tegen de resolutie met de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor 2020. Met 2 050 miljard euro komen de uitgaven voor het eerst uit boven de 2 miljard euro, een stijging van 2,68 % ten opzichte van 2019. Vorig jaar werden, omwille van het verkiezingsjaar, de kosten nog net onder 2 miljard euro gehouden. Hoewel een deel van de extra uitgaven onvermijdelijk is aangezien ze gekoppeld zijn aan een index worden er kansen gemist om te besparen en over te gaan naar een transparantere werking. Zo wordt er in 2020 voor politieke partijen en stichtingen in totaal 63 miljoen euro voorzien, een stijging met meer dan 13 miljoen euro ten opzichte van 2018, het vorige niet-verkiezingsjaar. De N-VA wil de steun aan Europese politieke partijen en stichtingen liever geheel afschaffen. Partijen krijgen reeds steun in hun eigen lidstaat/regio waar ze dichtbij hun kiezer staan.

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De N-VA wil financiële misdrijven, belastingontduiking en agressieve belastingontwijking keihard aanpakken. Dit kan door de samenwerking en informatie-uitwisseling op alle gebieden tussen de vele betrokken autoriteiten te verbeteren. We zijn ook blij dat de laatste jaren een zeer grote stap vooruit is gezet in de internationale samenwerking binnen de OESO en waar noodzakelijk binnen de EU.
Een aantal aanbevelingen uit dit TAXE 3-verslag zijn voor ons echter onaanvaardbaar. Bijvoorbeeld de invoering van de CCCTB en het voorstel om over te gaan op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (QMV) inzake fiscaliteit lijken ons overbodig en onwenselijk. Dit verklaart onze onthouding.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси