Johannes BLOKLAND : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 25-07-2004 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото
 • 26-07-2004 / 12-02-2007 : Група Независимост/Демокрация - Ковчежник
 • 13-02-2007 / 29-01-2008 : Група Независимост/Демокрация - Председател на бюрото
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Група Независимост/Демокрация - Ковчежник
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Група Независимост/Демокрация - Председател на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 21-07-2004 / 13-09-2004 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 18-11-2004 / 12-12-2006 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт  
- TRAN_AD(2009)416565 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства  
- TRAN_AD(2008)402847 -  
-
TRAN 
OPINION Draft opinion Johannes Blokland on transantlantic relations EN  
- LIBE_AD(2006)360352 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за насърчаване на електрическите автомобили  
- P6_DCL(2009)0019 - Отпаднала  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Дата на внасяне : 18-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 44 - 08-05-2009
Писмена декларация относно възможността за прехвърляне на целта от 10% относно биогоривата към устойчива енергия  
- P6_DCL(2008)0055 - Отпаднала  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Дата на внасяне : 16-06-2008
Срок : 23-10-2008
Брой подписали : 35 - 23-10-2008
Писмена декларация on the appeal to the United Nations for an international treaty on a total ban on abortion and euthanasia EN  
- P6_DCL(2005)0012 - Отпаднала  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Дата на внасяне : 07-03-2005
Срок : 07-06-2005
Брой подписали : 33 - 07-06-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.