Michel ROCARD : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Parti socialiste (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-09-2004 / 24-01-2007 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Комисия по правни въпроси
 • 14-03-2007 / 31-01-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на отношенията между ЕС и африканските държави  
- AFET_AD(2007)386526 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ по предложението за решение на Съвета относно приемането на протокол, изменящ споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (ТРИПС), изготвено в Женева на 6 декември 2005 г. от името на Европейската общност  
- JURI_AD(2007)390411 -  
-
JURI 
OPINION on Time to move up a gear – Creating a Europe of entrepreneurship and growth EN  
- JURI_AD(2006)378643 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно използването на софтуер с отворен код  
- P6_DCL(2008)0046 - Отпаднала  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Дата на внасяне : 19-05-2008
Срок : 25-09-2008
Брой подписали : 154 - 25-09-2008
Писмена декларация on the decision to be taken by the European Council in December 2004 on the opening of negotiations with Turkey EN  
- P6_DCL(2004)0040 - Отпаднала  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Дата на внасяне : 13-10-2004
Срок : 13-01-2005
Брой подписали : 162 - 13-01-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.