Claire FOX : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Независими членове

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по култура и образование
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Беларус

Основни парламентарни дейности 

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

Brexit Party MEPs voted to abstain on this non-legislative, non-binding report. The European Ombudsman has done a decent job on investigating issues within the Commission and EU institutions. The report praises the Ombudsman and rightly calls for more transparency within the EU structure.

Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

. ‒ The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighbouring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение