Carmen FRAGA ESTÉVEZ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Съвет на председателите на комисии
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване на Междинното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга  
- PECH_AD(2010)445638 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година – Раздел III – Комисия  
- PECH_AD(2009)423844 -  
-
PECH 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие  
- PECH_AD(2010)438457 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси