Gerardo GALEOTE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на комисии

Заместник-председател 

 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.

членове 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по регионално развитие
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Съвет на председателите на комисии
 • 15-09-2004 / 17-01-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 01-02-2007 / 27-03-2007 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 16-09-2005 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 14-02-2008 : Комисия по бюджети
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 10-05-2007 / 11-12-2007 : Временна комисия по измененията на климата
 • 15-02-2008 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно новата роля и отговорности на Парламента по прилагането на Договора от Лисабон  
- REGI_AD(2008)404556 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно Бялата книга за спорта  
- REGI_AD(2008)398681 -  
-
REGI 
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ по предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз  
- REGI_AD(2008)400712 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно прогресивното увеличение на разпространението на педофилията в интернет  
- P6_DCL(2008)0017 - Отпаднала  
Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU  
Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 193 - 19-06-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.