Fausto BERTINOTTI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Италия)

членове 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 15-09-2004 / 27-04-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

Заместник 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Комисия по правни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.