Herbert BÖSCH : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Председател 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник-председател 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на комисии
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 23-05-2007 / 26-09-2007 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Междинен преглед на финансовата рамка за 2007–2013 г.  
- CONT_AD(2009)416289 -  
-
CONT 
OPINION Proposal for a Council Regulation laying down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005 EN  
- BUDG_AD(2006)378594 -  
-
BUDG 
OPINION Proposal for a Council directive amending Directive 77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added tax and to assist in countering tax evasion and avoidance, and repealing certain Decisions granting derogations EN  
- CONT_AD(2006)371852 -  
-
CONT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация срещу нехуманните методи на съкращаване на служители, прилагани от швейцарския концерн Novartis  
- P6_DCL(2008)0021 - Отпаднала  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Дата на внасяне : 10-03-2008
Срок : 19-06-2008
Брой подписали : 85 - 19-06-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.