Olli REHN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Suomen Keskusta (Финландия)

Заместник-председател 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Европейски парламент

членове 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Бюро на Европейския парламент
  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Комисия по международна търговия
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • 24-07-2014 / 26-04-2015 : Комисия по регионално развитие

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Европейската стратегия за енергийна сигурност  
- INTA_AD(2015)546894 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската мрежа на службите по заетостта, достъпа на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното интегриране на пазарите на труда  
- REGI_AD(2015)539800 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси