Jonas SJÖSTEDT : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 26-09-2006 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 26-09-2006 : Vänsterpartiet (Швеция)

членове 

  • 21-07-2004 / 26-09-2006 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
  • 15-09-2004 / 26-09-2006 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 21-07-2004 / 26-09-2006 : Комисия по международна търговия
  • 21-07-2004 / 26-09-2006 : Комисия по бюджетен контрол
  • 15-09-2004 / 26-09-2006 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 19-01-2006 / 26-09-2006 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Biotechnology: prospects and challenges for agriculture in Europe EN  
- INTA_AD(2006)374050 -  
-
INTA 
OPINION Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2006-2010 EN  
- ENVI_AD(2006)374123 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.