Maria BERGER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 18-12-2008 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 19-01-2006 / 10-01-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the future of professional football in Europe EN  
- JURI_AD(2006)378678 -  
-
JURI 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator EN  
- JURI_AD(2006)369916 -  
-
JURI 
OPINION The period of reflection: the structure, subjects and context for an assessment of the debate on the European Union EN  
- JURI_AD(2005)364688 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.