Hannes SWOBODA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 17-01-2012 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 13-03-2012 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 16-09-2009 / 20-11-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 16-09-2009 / 14-04-2013 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-01-2012 / 30-06-2014 : Председателски съвет

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 19-06-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2012 / 18-02-2013 : Комисия по външни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив  
- ITRE_AD(2011)452560 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно свободата на религия  
- P7_DCL(2010)0090 - Отпаднала  
Mario MAURO , Hannes SWOBODA , Konrad SZYMAŃSKI , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 22-11-2010
Срок : 10-03-2011
Брой подписали : 199 - 10-03-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси