Hubert PIRKER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 31-03-2011 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 31-03-2011 / 30-06-2014 : Österreichische Volkspartei (Австрия)

членове 

 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник 

 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 06-04-2011 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 06-04-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 08-07-2013 / 08-10-2013 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в рамките на единния пазар  
- TRAN_AD(2012)494831 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси