Samuli POHJAMO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 23-04-2007 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 23-04-2007 / 13-07-2009 : Suomen Keskusta (Финландия)

членове 

  • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
  • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 07-05-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
  • 22-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 22-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници  
- REGI_AD(2008)405967 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (2009—2013 г.)  
- AFET_AD(2008)402650 -  
-
AFET 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.