Mojca KLEVA KEKUŠ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 13-04-2011 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 13-04-2011 / 30-06-2014 : Socialni demokrati (Словения)

Заместник-председател 

 • 08-06-2011 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

членове 

 • 09-05-2011 / 07-06-2011 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 09-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 05-05-2011 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 05-05-2011 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- FEMM_AD(2013)519762 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно общинските жилища в Европейския съюз  
- FEMM_AD(2013)504016 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г.  
- REGI_AD(2012)500413 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно дългосрочното финансиране на европейската икономика  
- REGI_AD(2013)522948 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно предизвикателствата на невродегенеративните заболявания на работното място  
- P7_DCL(2013)0018 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 161 - 08-01-2014
Писмена декларация относно подкрепата на таланта в Европейския съюз  
- P7_DCL(2012)0034 - Отпаднала  
Kinga GÁL , Mojca KLEVA KEKUŠ , Barbara LOCHBIHLER , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 19-11-2012
Срок : 19-02-2013
Брой подписали : 178 - 20-02-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси