Jelko KACIN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalna Demokracija Slovenije (Словения)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Ирак
 • 24-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 21-01-2013 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно бюджетното управление на предприсъединителните фондове на Европейския съюз в областта на съдебните системи и на борбата срещу корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки  
- AFET_AD(2013)510873 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- EMPL_AD(2012)487676 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ)  
- EMPL_AD(2012)483844 -  
-
EMPL 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно цивилните инвалиди от войни  
- P7_DCL(2011)0021 - Приета  
Jelko KACIN , Edward MCMILLAN-SCOTT , Anna ROSBACH , György SCHÖPFLIN , Jutta STEINRUCK  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 29-09-2011
Дата на приемане : 29-09-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0433
Брой подписали : 394 - 29-09-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни