Libor ROUČEK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)

Заместник-председател 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Европейски парламент

членове 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация  
- AFET_AD(2013)523008 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно Специален доклад № 14/2011 (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година) – Подобрила ли е помощта от ЕС капацитета на Хърватия за управление на следприсъединителното финансиране?  
- AFET_AD(2012)487945 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защита на потребителите на финансови услуги от лихварски практики  
- P7_DCL(2013)0017 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 78 - 08-01-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси