Mihael BREJC : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenska demokratska stranka (Словения)

Заместник-председател 

 • 26-10-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана

членове 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 25-10-2004 / 25-10-2004 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure EN  
- LIBE_AD(2005)357775 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за забрана на касетъчните боеприпаси  
- P6_DCL(2007)0024 - Отпаднала  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Дата на внасяне : 01-03-2007
Срок : 01-06-2007
Брой подписали : 165 - 01-06-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.