Zoltán BAGÓ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

членове 

  • 06-10-2010 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
  • 06-10-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование

Заместник 

  • 28-09-2010 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
  • 28-09-2010 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа  
- CULT_AD(2012)489612 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии  
- CULT_AD(2012)489609 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно доклада за прилагането и въздействието на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EО)  
- CULT_AD(2012)487801 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси