Csaba ŐRY : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 30-09-2009 / 28-03-2012 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
 • 27-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година – всички раздели  
- EMPL_AD(2013)514863 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща  
- EMPL_AD(2013)507998 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2010 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на Европейския съюз  
- EMPL_AD(2012)478723 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2012 година  
- EMPL_AD(2014)524627 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2012 година  
- EMPL_AD(2014)524626 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно преговорите относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаване на Дирекция за хората с увреждания към Европейската комисия  
- P7_DCL(2014)0007 - Отпаднала  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 125 - 17-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси