Monika BEŇOVÁ : Начална страница 

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
QUE  
Квестори 

Отговорности като квестор: 

  • Техническа база за членовете на ЕП в бюрата за връзка на Парламента
  • Връзки с политическите групи и независимите членове на ЕП, включително в бюрата за връзка на Парламента
  • Услуги, предлагани от външни изпълнители в сградите на Парламента (магазини, банки и пощенски услуги)
  • Други услуги във връзка с транспортната мобилност (велосипеди и абонаментни карти за пътуване с влак)
  • Връзки със Съда на ЕС по случаи, свързани с отговорностите на квесторите
  • Председател на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на жалби за тормоз във връзка с членове на Европейския парламент
  • Член на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2018 EN  
- ENVI_AD(2020)641160 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2018 EN  
- ENVI_AD(2020)641162 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка