John ATTARD-MONTALTO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Малта)

Заместник-председател 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

членове 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Ирак
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден за признаване на жертвите на европейската колонизация и колониалното робство  
- P7_DCL(2013)0002 - Отпаднала  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 116 - 15-07-2013
Писмена декларация относно въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз  
- P7_DCL(2011)0050 - Приета  
Слави БИНЕВ , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 30-11-2011
Срок : 15-03-2012
Дата на приемане : 15-03-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0097
Брой подписали : 415 - 15-03-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси