Martin KASTLER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
  • 19-01-2012 / 22-10-2013 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Комисия по развитие
  • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)  
- EMPL_AD(2013)519559 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно жените мигранти без документи в Европейския съюз  
- EMPL_AD(2013)516820 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС  
- EMPL_AD(2013)514874 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве  
- EMPL_AD(2012)496461 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта  
- EMPL_AD(2012)489541 -  
-
EMPL 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Европейската година на активното остаряване и солидарността между поколенията през 2012 г.  
- P7_DCL(2011)0048 - Отпаднала  
Claude MORAES , Kinga GÖNCZ , Martin KASTLER , Jean LAMBERT , Cecilia WIKSTRÖM  
Дата на внасяне : 30-11-2011
Срок : 15-03-2012
Брой подписали : 238 - 15-03-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси