Kathy SINNOTT : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 08-05-2008 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото
 • 09-05-2008 / 21-10-2008 : Група Независимост/Демокрация - Председател
 • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Група Независимост/Демокрация - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 15-02-2005 : - (Ирландия)
 • 16-02-2005 / 13-07-2009 : Independent (Ирландия)

Заместник-председател 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по петиции
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 21-07-2004 / 09-01-2006 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 26-11-2004 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 26-11-2004 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 18-11-2004 / 26-11-2004 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата
 • 20-05-2008 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно активния диалог с гражданите относно Европа  
- PETI_AD(2009)416356 -  
-
PETI 
OPINION Green Paper "Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union" EN  
- EMPL_AD(2006)369909 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно допускането на полагащите грижи лица до социално-осигурителните системи  
- P6_DCL(2009)0050 - Отпаднала  
Kathy SINNOTT , Anna ZÁBORSKÁ , Marian HARKIN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU  
Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 44 - 08-05-2009
Писмена декларация относно рисковете от излагане на електромагнитни полета в резултат от употребата на безжични технологии  
- P6_DCL(2009)0047 - Отпаднала  
Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT , Carl SCHLYTER  
Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 33 - 08-05-2009
Писмена декларация за правата на хората с увреждания при бедствия  
- P6_DCL(2009)0010 - Отпаднала  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 168 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.