Louis GRECH : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 12-03-2013 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 12-03-2013 : Partit Laburista (Малта)

Заместник-председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 24-01-2012 / 12-03-2013 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове 

 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-09-2009 / 12-03-2013 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 12-03-2013 : Комисия по бюджети

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно схемите за гарантиране на застрахователните вземания  
- IMCO_AD(2011)460679 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- IMCO_AD(2010)441007 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм  
- IMCO_AD(2011)454711 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, Раздел III - Комисия и изпълнителни агенции  
- IMCO_AD(2010)430855 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси