Inger SEGELSTRÖM : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Швеция)

членове 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Roadmap for equality between women and men 2006-2010 EN  
- LIBE_AD(2006)376662 -  
-
LIBE 
OPINION Fial opinion Segelström - strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation EN  
- LIBE_AD(2005)362828 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.