Anna HEDH : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Швеция)

Заместник-председател 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

членове 

 • 01-07-2014 / 23-02-2016 : Комисия по регионално развитие
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-07-2014 / 22-10-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 08-07-2014 / 08-07-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно подготовката за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ  
- FEMM_AD(2015)565156 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги  
- FEMM_AD(2017)592148 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия  
- IMCO_AD(2016)589291 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV  
 

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси