Richard ASHWORTH : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 31-03-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)
 • 01-04-2019 / 01-07-2019 : Change UK – The Independent Group (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по бюджети
 • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Комисия по бюджетен контрол
 • 20-03-2018 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори  
- AGRI_AD(2017)592126 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Положението в Унгария (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly.
Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people.
Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is.
Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them.
Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law.
Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together.
Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian government have been distancing themselves from these values.
The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government, in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разхищаването на храни  
- P8_DCL(2015)0001 - Отпаднала  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Дата на внасяне : 12-01-2015
Срок : 12-04-2015
Брой подписали : 179 - 17-04-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни