• Eva-Britt   SVENSSON  

Eva-Britt SVENSSON : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно инвестирането в бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа  
- FEMM_AD(2011)462838 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки: част II на Интегрирани насоки Европа 2020  
- FEMM_AD(2010)443080 -  
-
FEMM