Eva-Britt SVENSSON : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vänsterpartiet (Швеция)

Заместник-председател 

 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

членове 

 • 21-07-2004 / 26-07-2004 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: situation of disabled people in the enlarged European Union: the European Action Plan 2006-2007 EN  
- FEMM_AD(2006)378609 -  
-
FEMM 
OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007) - Towards a Just Society EN  
- FEMM_AD(2005)362731 -  
-
FEMM 
OPINION On the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on market access to port services EN  
- IMCO_AD(2005)360110 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за кампанията "НЕ на насилието срещу жените”  
- P6_DCL(2008)0094 - Приета  
Eva-Britt SVENSSON  
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 02-04-2009
Дата на приемане : 22-04-2009
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2009)0259
Брой подписали : 408 - 02-04-2009
Писмена декларация относно борбата срещу трафика на деца  
- P6_DCL(2008)0050 - Приета  
Маруся ЛЮБЧЕВА , Zita GURMAI , Diana WALLIS , Eva-Britt SVENSSON , Anna ZÁBORSKÁ  
Дата на внасяне : 04-06-2008
Срок : 09-10-2008
Дата на приемане : 21-10-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0504
Брой подписали : 430 - 09-10-2008
Писмена декларация on women's right to self-determination and adequate sex education and family planning in the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0079 - Отпаднала  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 84 - 12-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.