Eva-Britt SVENSSON : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 31-08-2011 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 31-08-2011 : Vänsterpartiet (Швеция)

Председател 

  • 16-07-2009 / 31-08-2011 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

членове 

  • 16-07-2009 / 31-08-2011 : Съвет на председателите на комисии
  • 16-07-2009 / 31-08-2011 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 16-09-2009 / 31-08-2011 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 16-09-2009 / 31-08-2011 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 16-09-2009 / 31-08-2011 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно инвестирането в бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа  
- FEMM_AD(2011)462838 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки: част II на Интегрирани насоки Европа 2020  
- FEMM_AD(2010)443080 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно съгласуван европейски подход за колективна защита  
- IMCO_AD(2011)467160 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес  
- FEMM_AD(2011)443061 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработена]  
- IMCO_AD(2011)460676 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно професионалните модели с тегло под нормалното  
- P7_DCL(2011)0033 - Отпаднала  
Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS  
Дата на внасяне : 22-06-2011
Срок : 27-10-2011
Брой подписали : 74 - 27-10-2011
Писмена декларация относно етикетиране на стоки от окупираните палестински територии  
- P7_DCL(2010)0064 - Отпаднала  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 06-12-2010
Брой подписали : 110 - 06-12-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси