Kader ARIF : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Франция)

Заместник-председател 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Комисия по международна търговия

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Комисия по външни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на обществените поръчки  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – Комисия  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно външното измерение на социалната политика, насърчаването на трудовите и социалните стандарти и европейската корпоративна социална отговорност  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно признаването на професиите, свързани със службите за спешно реагиране, за рискови и въвеждането на европейски статут в тази област  
- P7_DCL(2010)0015 - Отпаднала  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Дата на внасяне : 24-03-2010
Срок : 08-07-2010
Брой подписали : 160 - 08-07-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси