Carl SCHLYTER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Miljöpartiet de gröna (Швеция)

Заместник-председател 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
  • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества  
- A7-0172/2014 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза  
- LIBE_AD(2014)514755 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас  
- ENVI_AD(2012)480861 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки  
- ENVI_AD(2012)487738 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно съвместимостта на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, Съединените американски щати и Япония с правата съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опасността от устойчивата на лекарствени средства туберкулоза за европейския регион  
- P7_DCL(2013)0007 - Отпаднала  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 202 - 15-07-2013
Писмена декларация относно установяването на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане  
- P7_DCL(2011)0049 - Приета  
Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI  
Дата на внасяне : 30-11-2011
Срок : 15-03-2012
Дата на приемане : 15-03-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0096
Брой подписали : 395 - 15-03-2012
Писмена декларация относно хуманното отношение към домашните любимци  
- P7_DCL(2010)0026 - Отпаднала  
Carl SCHLYTER , Marit PAULSEN , Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , Daciana Octavia SÂRBU  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 226 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси