Béla GLATTFELDER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 10-07-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
  • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Унгария)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност  
- AGRI_AD(2011)467262 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси