Henrik Dam KRISTENSEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-2004 / 14-10-2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 20-07-2004 / 14-10-2006 : Socialdemokratiet (Дания)

членове 

  • 21-07-2004 / 14-10-2006 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
  • 13-09-2004 / 14-10-2006 : Комисия по рибно стопанство
  • 15-09-2004 / 14-10-2006 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

  • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Комисия по рибно стопанство
  • 21-07-2004 / 14-10-2006 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.