Gitte SEEBERG : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 22-07-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 23-07-2007 / 26-11-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 26-08-2007 : Det Konservative Folkeparti (Дания)
 • 27-08-2007 / 26-11-2007 : Ny Alliance (Дания)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 06-03-2005 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 26-11-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 26-11-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-09-2004 / 26-11-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 07-03-2005 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 26-11-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 10-05-2007 / 22-05-2007 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за забрана на борбата с бикове в рамките на целия ЕС  
- P6_DCL(2007)0002 - Отпаднала  
Robert EVANS , Mojca DRČAR MURKO , Gitte SEEBERG , Carl SCHLYTER  
Дата на внасяне : 15-01-2007
Срок : 15-04-2007
Брой подписали : 211 - 15-04-2007
Писмена декларация on a time limit of 8 hours for the transport of live animals EN  
- P6_DCL(2004)0060 - Отпаднала  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Дата на внасяне : 15-12-2004
Срок : 15-03-2005
Брой подписали : 231 - 15-03-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.