Anders SAMUELSEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 26-11-2007 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-06-2007 : Det Radikale Venstre (Дания)
 • 14-06-2007 / 26-11-2007 : Ny Alliance (Дания)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 26-11-2007 : Комисия по бюджети
 • 14-03-2007 / 26-11-2007 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 26-11-2007 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 26-11-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 14-03-2007 / 26-11-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 10-05-2007 / 26-11-2007 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a Programme of Community action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013 (Text with EEA relevance) EN  
- BUDG_AD(2006)367769 -  
-
BUDG 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +) EN  
- BUDG_AD(2005)355402 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.