Peter ŠŤASTNÝ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Словакия)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели  
- INTA_AD(2013)514779 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща  
- INTA_AD(2013)506365 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели  
- INTA_AD(2012)492610 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно провъзгласяването на Европейския ден на кметовете  
- P7_DCL(2014)0006 - Отпаднала  
Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 39 - 17-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси